fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

www.creativemess.pl/sklep

§1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.creativemess.pl/sklep prowadzony jest przez Sylwię Spólną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „CREATIVE MESS Sylwia Spólna” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: Ul. Koniczyny 34/1, Kręczki 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 5272512509, REGON: 381969941, e-mail: sklep@creativemess.pl
  2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów Elektronicznych, zwanych dalej Produktami, t.j. kursów on-line, e-booków, autorskich fotografii, projektów graficznych i innych produktów cyfrowych.
  3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną i zawierania Umów Sprzedaży, w tym określa m.in. prawa oraz obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Obie Strony zobowiązane są do jego przestrzegania.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego www.creativemess.pl/polityka-prywatnosci

§2 – DEFINICJE

 

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka i wybór metody płatności.
 3. Konto – Usługa Elektroniczna, wymagająca podania przez Klienta loginu i hasła, gromadząca dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 11. Sprzedawca – Sylwia Spólna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „CREATIVE MESS Sylwia Spólna” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: Ul. Koniczyny 34/1, Kręczki 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 5272512509, REGON: 381969941, e-mail: sklep@creativemess.pl
 12. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.creativemess.pl/sklep/ na platformie sklepowej WooCommerce.
 13. Produkt – oznacza produkt cyfrowy przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. Ustawa o Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 19. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3 – REJESTRACJA, EDYCJA I USUNIĘCIE KONTA

 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga założenia Konta. Rejestracja odbywa się podczas składania pierwszego Zamówienia poprzez podanie adresu mailowego, nazwy użytkownika i hasła.
 2. Rejestracja wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Usługa Konta umożliwia użytkownikowi dostęp do zamówionych plików lub kursów on-line na platformie LearnPress, historię zamówień, podgląd statusu zamówienia i zmianę danych.
 4. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta do Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać do sprzedawcy e-maila z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy. Konto zostanie usunięte w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia żądania.

§3 – REJESTRACJA, EDYCJA I USUNIĘCIE KONTA

 

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga założenia Konta. Rejestracja odbywa się podczas składania pierwszego Zamówienia poprzez podanie adresu mailowego, nazwy użytkownika i hasła.
 2. Rejestracja wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Usługa Konta umożliwia użytkownikowi dostęp do zamówionych plików lub kursów on-line na platformie LearnPress, historię zamówień, podgląd statusu zamówienia i zmianę danych.
 4. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta do Sprzedawcy. W tym celu należy wysłać do sprzedawcy e-maila z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy. Konto zostanie usunięte w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia żądania.

§4 – ZAMÓWIENIA

 

 1. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie odbywa się poprzez dodanie Produktu do Koszyka, a następnie zalogowanie się lub utworzenie Konta, jeśli Klient go jeszcze nie posiada i dokonanie płatności.
 4. Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Produkcie są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
  6. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę informacji o dokonania płatności przez Klienta i przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
 5. Zakupiony przez Klienta Produkt będzie dostępny do ściągnięcia w zakładce Moje Konto > Pliki do Pobrania bezpośrednio po dokonaniu płatności. Zostanie również wysłana wiadomość e-mail do Klienta z linkiem, pod którym można ściągnąć/uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
 6. Materiały kursowe będą dostępne od razu w panelu kursu, bezpośrednio po dokonaniu płatności. Jeżeli Klient nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Dostęp do kursu jest możliwy przez rok od dnia zakupu kursu.
 7. W przypadku umów zawartych na czas określony (abonament/subskrypcje), umowa obowiązuje do dnia wskazanego w zamówieniu.
 8. W przypadku produktów, szczegółowe warunki dot. Korzystania z produktów, w tym m.in. zakresu i rodzaju licencji znajdują się w opisie produktu

§5 – PŁATNOŚCI

 

 1. Płatność za zamówione towary odbywa się za pośrednictwem zewnętrznej usługi Integrator Płatności Paynow dla firm, obsługiwanego przez firmę mElements S.A. z siedzibą w Warszawie.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. zawarcia Umowy Sprzedaży.

§6 – REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać w swoim Sklepie Internetowym Produkty o wysokiej jakości.
 2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail Sprzedawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na podany przez klienta adres e-mail.
 6. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do reklamacji stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

 §7 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając wiadomość z wypełnionym załącznikiem nr 2 do Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8 – USŁUGI NIEODPŁATNE

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter. Usługa świadczona jest nieregularnie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 5. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

§9 – USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony Sklepu Interenetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Sklepu Internetowego (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. W celu korzystania z Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej, a także dostępu do internetu.
 4. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem większości popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 5. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie pdf*, doc*, mp3*, mp4*, psd, eps, png, jpeg, Klient musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§10 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, strony Sklepu Internetowgo lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest stale dostępna na stronie Sklepu Internetowego, aby w każdej chwili móc ją utrwalić poprzez zapisanie lub wydrukowanie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

 (DLA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA)

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W szczególnych przypadkach, jeśli tak wskazano w opisie produktu, termin też może być dłuższy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną lub drogą korespondencyjną.

Nasze dane do kontaktu: sklep@creativemess.pl lub „CREATIVE MESS Sylwia Spólna” z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, adres: Ul. Koniczyny 34/1, Kręczki 05-850 Ożarów Mazowiecki,

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą lub drogą mailową
tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:  

Sylwia Spólna
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
 “CREATIVE MESS Sylwia Spólna”
Ul. Koniczyny 34/1, 05-850 Kręczki 
lub sklep@creativemess.pl

 

 Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*…..……………………………………………………………………………………….……..

 Nr Zamówienia lub Nr Faktury*…………………………………………………………………………………………………………….….  

 Opis Produktu/Cena/Nazwa produktu (opcjonalnie)……………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta*…………………………………….…….……..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

 Nazwa Firmy i Numer NIP (jeśli dotyczy)*………………………………………………………………………………………………..

 Nr telefonu lub adres mailowy do kontaktu (opcjonalnie).………………………………………………………………………..

 Adres Konsumenta/Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta*……………..…………………………………………….……

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

 Czy Zamówienie było związane z działalnością zawodową Przedsiębiorcy? (jeśli dotyczy)**           TAK/NIE

 Kod PKD działalności zawodowej Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy) ……………………………………………………………….

 Przyczyna odstąpienia od umowy (opcjonalnie)………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Data ………………………………………………

 ……………………………………………………..

Podpis*

(o ile wysyłane w wersji papierowej)

* uzupełnić wymagane informacje

** niewłaściwe skreślić

Data publikacji niniejszego regulaminu: 02-01-2021r. Wersja: 0.2