fbpx

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1 – DEFINICJE

 1. Wykonawca – Sylwia Spólna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: “CREATIVE MESS Sylwia Spólna” Ul. Koniczyny 34/1, 05-850 Kręczki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 5272512509, REGON: 381969941.
 2. We wszelkich sprawach dot. Realizacji umowy i reklamacji można kontaktować się e-mailowo: kontakt@creativemess.pl z tym zastrzeżeniem, że przesłanie Briefu/zapytania o współpracę może nastąpić wyłącznie w sposób opisany w §3 ust. 1 pkt 1.
 3. Usługa – w rozumieniu regulaminu oznacza:
  1. Usługę graficzną – polegającą na wykonaniu przez Wykonawcę utworów graficznych zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego i zgodnie z opisem oferty.
  2. Usługę fotograficzną – polegającą na wykonaniu przez Wykonawcę sesji zdjęciowej zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego i z opisem oferty.
  3. Usługę webmasterską – polegającą na wykonaniu strony Internetowej lub jej aktualizacji przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego i zgodnie z opisem oferty.
 4. Godzina pracy grafika – to 60 minut pracy nad zamówieniem złożonym przez Zamawiającego, rozliczana za każde rozpoczęte 30 minut takiej pracy.
 5. Brief – opis projektu lub potrzeb Zamawiającego, służący do wykonania wyceny i realizacji Usługi. Brief zbierany jest za pośrednictwem formularza na stronie Internetowej pod adresem www.creativemess.pl/kontakt.  Zamawiający wskazuje w nim także adres e-mailowy do kontaktu, za pośrednictwem którego będzie prowadzono komunikacja w związku z realizacją Usługi.
 6. Materiały – zdjęcia, grafiki, teksty, pliki, dane dostępowe i inne pliki potrzebne do wykonania Usługi.
 7. Projekt indywidualny – Usługa dostosowywana do indywidualnych potrzeb Zamawiającego.
 8. Abonament – pakiet opłaconych z góry godzin pracy grafika, którą można wykorzystać w przeciągu pół roku od dnia zawarcia umowy na rzecz wybranej Usługi.
 9. Zamawiający – oznacza przedmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży,
 10. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16. Poz. 93 ze zm.).
 11. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiebiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu dzialalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13.  Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 15. Ustawa o Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 16. Zamówienie – oświadczenei woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Wykonawcą.
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 18. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wykonawca zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania wyceny lub realizacji usługi, która nie jest dostępna w ofercie dostępnej na stronie www.creativemess.pl oraz w oferowanych cennikach.
 2. Znak firmowy CREATIVE MESS jest wyłączną własnością firmy CREATIVE MESS Sylwia Spólna i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie bez pisemnej zgody.
 3. Wykonawca ma prawo współpracować z innymi osobami przy realizacji umowy, w tym wykonywać umowę przy pomocy podwykonawców.
 4. Wszystkie znaki towarowe, znaki firmowe, nazwy handlowe, slogany zamieszczone na stronie www.creativemess.pl i social mediach należących do firmy CREATIVE MESS są zastrzeżone przez swoich właścicieli i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Zabronione jest używanie jakichkolwiek symboli zamieszczonych na stronie Internetowej www.creativemess.pl bez wyraźnej uprzedniej zgody pisemnej właściciela znaku, chyba, że przepisy prawa mówią inaczej.
 5. Zamawiający udziela Wykonawcy zezwolenia na publikację wykonanych prac w celach marketingowych, w szczególności do prezentacji dzieła w portfolio, na stronie internetowej Wykonawcy, w kanałach społecznościowych prowadzonych przez Wykonawcę i na przedstawianie prac potencjalnym klientom Wykonawcy – w celu promocji jego usług.
 6. Oferta widoczna na stronie www.creativemess.pl ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art 543 kodeksu cywilnego. Ze względu na różnorodność projektów Indywidualnych, odmiennych technik, złożoności, jak i czasu potrzebnego na ich realizację, konieczne jest przesłanie zapytania ofertowego w postaci Briefu za pomocą formularza dostępnego na stronie www.creativemess.pl/kontakt w celu uzyskania indywidualnej wyceny i oferty.

§3 – ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Przebieg współpracy wygląda następująco:
  1. przesłanie zapytania przez Zamawiającego dot. współpracy wraz z opisem projektu lub potrzebami Zamawiającego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.creativemess.pl/kontakt. Zapytania złożone inną drogą nie będą brane pod uwagę i nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy;
  2. wycena Usługi przez Wykonawcę zgodnie z zasadami opisanymi w §4;
  3. akceptacja wyceny, a w tym warunków współpracy przez Zamawiającego;
  4. wpłacenie zadatku w przypadku zleceń przekraczających 300 zł brutto (Zadatek płatny jest w kwocie odpowiadającej 50% wynagrodzenia brutto w terminie 3 dni od dnia akceptacji wyceny);
  5. przesłanie kompletu Materiałów przez Zamawiającego o ile dotyczy w ustalonym przez strony terminie;
  6. rozpoczęcie realizacjiUsługi przez Wykonawcę w terminie ustalonym przez strony następuje dopiero po terminowej realizacji przez Zamawiającego czynności opisanych w ust. 1 pkt 3-5; W przypadku nieterminowej realizacji przez Zamawiającego umowy, Wykonawca może odstąpić od umowy z Zamawiającym zgodnie z §11 umowy lub wskazać Zamawiającemu nowy termin rozpoczęcia realizacji umowy, zgodnie z postanowieniami opisanymi w §3 ust. 3 Regulaminu – wedle uznania Wykonawcy;
  7. zakończenie realizacji Usługi przez Wykonawcę;
  8. akceptacja/odbiór Usługi przez Zamawiającego.
 2.  Akceptacja wyceny jest równoznaczna z zawarciem umowy przez strony.
 3. W przypadku gdy na skutek nieterminowej realizacji umowy przez Zamawiającego, Wykonawca wskaże Zamawiającemu nowy termin na realizację umowy i:
  1. Zamawiający zaakceptuje ww. termin, umowa nadal obowiązuje i strony są obowiązane do jej realizacji na nowych warunkach;
  2. Zamawiający nie zaakceptuje nowego terminu, umowa ulega rozwiązaniu z winy Zamawiającego. Zamawiający będzie obowiązany do zapłaty karę umowną stanowiącą 80% wartości zamówienia brutto (pomniejszoną o wartość zadatku). 

§4 – WYCENA

 1. Wycena udostępniana jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania wstępnego Briefu przez Wykonawcę.
 2. Wycena Usługi jest ważna przez 14 dni od daty przesłania jej przez Wykonawcę.
 3. Wycena Usługi zawiera opis usługi, koszt (cena), warunki płatności, opis formy wykonania i przybliżony termin realizacji a także termin na przesłanie materiałów.
 4. Podane w wycenie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 5. WycenaUsługi zawiera wyłącznie koszt przygotowania projektu. Wycena nie zawiera kosztów technicznych np. kosztów wydruku, zakupu hostingu, domeny, motywu, fontów, zdjęć, certyfikatu itp. a także nie zawiera wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji.
 6. Koszt Usługi zależny jest od stopnia złożoności i czasu potrzebnego na jej realizację.

§5 – TERMIN REALIZACJI ZLECENIA

 1. Czas realizacji usługi uzależniony jest od rodzaju i złożoności usługi i został wskazany przez Zamawiającego w Wycenie. W przypadku gdy w Wycenie nie został wskazany dokładny termin, przyjąć należy, że czas realizacji usługi wynosi nie mniej niż 7 dni roboczych, ale nie więcej niż 30 dni roboczych licząc od dnia wskazanego jako dzień rozpoczęcia prac projektowych.
 2. Jeśli w trakcie realizacji zlecenia, pojawi się konieczność:
  1. akceptacji przez Zamawiającego danego etapu prac, ostatecznej akceptacji usługi, dokonania wyboru spośród przedstawionych przez Wykonawcę opcji (np. Zdjęć/projektów graficznych lub ich elementów, wersji strony);
  2. wykonania innej czynności, od której uzależnione jest np. przejście do kolejnego etapu prac,
   Zamawiający ma obowiązek dokonać wyboru/zaakceptować dany etap/zgłosić swoje ewentualne uwagi lub podjąć się wykonania innych czynności nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Wykonawcę zapytania w tym zakresie, chyba że strony ustalą inny termin.
 3. W przypadku gdy Zamawiający nie zgłosi uwag do danego etapu prac/wykonanej usługi w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania prośby o akceptację zgodnie z ust. 2 pkt 1, przyjmuje się, że stanowi to odpowiednio akceptację ww. etapu prac lub wykonanego projektu przez Zamawiającego.
 4. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona wyboru lub nie podejmie innych czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, Wykonawca samodzielnie – w zastępstwie Zamawiającego, działając z należytą starannością dokona wyboru lub podejmie w zastępstwie Zamawiającego, niezbędne czynności – z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wstrzymać się z podjęciem czynności w zastępstwie Zamawiającego i odstąpić od umowy zgodnie z § 11.
 5. Jeśli w trakcie wykonywania projektu pojawią się nieoczekiwane trudności z realizacją projektu w wyżej ustalonym terminie, Wykonawca po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia lub do zmiany terminu rozpoczęcia prac projektowych o czas niezbędny do usunięcia trudności.
 6. Zmiana terminu, o której mowa w §5 może być spowodowana także okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, w tym m.in. chorobą Wykonawcy, awarią systemów teleinformatycznych i innymi okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, które mogą mieć wpływ na termin realizacji zamówienia lub termin rozpoczęcia prac projektowych.
 7. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji usługi i terminu rozpoczęcia prac projektowych, w przypadku gdy Zamawiający nie dostarczył Wykonawcy kompletu Materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia zgodnie z §3 ust. 3 Regulaminu, o ile nie doszło do odstąpienia od umowy przewidzianego w §11.

§6 – MATERIAŁY – WYMAGANIA

 1. Zamawiający zobowiązany jest do przesłania kompletu plików niezbędnych do wykonania projektu, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  1. tekst – powinien być sprawdzony pod kątem ewentualnych błędów i przesłany w formie edytowalnej, elektronicznej (np. .doc, .txt, e-mail). Wykonawca nie odpowiada za treść przesłaną przez Zamawiającego. W przypadku jednak, gdy Wykonawca zauważy, że tekst wymagałby przepisywania lub korekty, zostanie doliczona dopłata za przepisywanie tekstu zgodnie ze stawką godzinową;
  2. logo – powinno być przesłane w formacie wektorowym (skalowalnym) – PDF, EPS, AI. Istnieje możliwość dostarczenia logo w plikach JPEG, PNG lub TIFF o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, jednak wtedy zostanie ono umieszczone na białym tle, w przypadku potrzeby wycięcia z logo tła naliczana będzie dodatkowa opłata. Za logo dostarczone w formie papierowej naliczana jest opłata za skanowanie i obróbkę.
  3. zdjęcia – powinny być przesłane w formie elektronicznej, zalecana rozdzielczość wynosi 300dpi. Zdjęcie o mniejszej rozdzielczości może znacznie utracić jakość w przypadku powiększania lub w druku, za co wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
  4. fonty – jeśli Zamawiający posiada licencję na wybrane przez siebie fonty i chce je wykorzystać w projekcie.
   motyw – na potrzeby strony www, wyłącznie dla CMS WordPress, jeśli zamawiający chce wykorzystać inny motyw niż udostępniany przez Wykonawcę.
  5. Inne materiały niezbędne do realizacji zamówienia przez Wykonawcę,
  6. Dane dostępowe do hostingu lub inne dane dostępowe wskazane przez Wykonawcę, które są niezbędne do wykonania usługi.
 2. Wszystkie materiały dostarczone przez Zamawiającego traktuje się jako materiały ostateczne, w oparciu o które Wykonawca będzie świadczył usługę.
 3. Każda zmiana Materiałów lub wprowadzenie zmian/poprawek do przekazanych Materiałów, po ich dostarczeniu do Wykonawcy, w tym zarówno w trakcie realizacji usługi, jak i po jej wykonaniu wymaga wykonania przez Wykonawcę dodatkowych prac nieobjętych umową. Wykonanie dodatkowych prac nieobjętych niniejszą umową jest dodatkowo płatne.

§7 – POPRAWKI PROJEKTU

 1. Po otrzymaniu gotowej wersji projektu Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie (sprawdzić treść i wygląd) i przygotować w punktach listę poprawek do naniesienia.
 2. Termin na wprowadzenie uwag – 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Wykonawcę zapytania w tym zakresie, chyba że strony ustalą inny termin.
 3. Zgłaszane uwagi/poprawki powinny dotyczyć niezgodności projektu/usługi ze zgłoszonymi przez Zamawiającego potrzebami.
 4. W przypadku gdy poprawki nie stanowią zmiany założeń projektu i nie są zgłaszane w związku z niezgodnością projektu/usługi z założeniami, a w ofercie nie wskazano inaczej – Zamawiający ma prawo do 3 poprawek i 3 zmian w projekcie w cenie.
  Po przekroczeniu tego limitu kolejne zmiany i poprawki są dodatkowo płatne.
 5. Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości – w jednej wiadomości e-mailem na adres kontakt@creativemess.pl.
 6. Jeżeli Zamawiający redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je na raty lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio podyktowanymi to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy związanym z wyjaśnianiem rozbieżności lub wprowadzaniem zmian po wcześniejszym uwzględnieniu zgłaszanych poprawek lub podejmowaniem przez Wykonawcę innych czynności na skutek niezastosowania się przez Zamawiającego do wymogu opisanego w ust. 4.
 7. Jeżeli uwagi/poprawki powodują zmianę wcześniej przyjętych założeń stanowiących podstawę wykonania usługi/projektu, wszelkie prace podjęte w celu ich wprowadzenia/uwzględnienia stanowią prace dodatkowe i są dodatkowo płatne zgodnie z §6 ust. 3.

§8 – DODATKOWE USŁUGI – KOSZT

 1. Wykonanie dodatkowych prac nieobjętych niniejszą umową lub objętych dopłatami opisanymi w niniejszej umowie, jest dodatkowo płatne i wymaga odrębnej wyceny.
 2. Co do zasady, koszt dodatkowych prac / wysokość dopłat jest uzależniony od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności i wynosi 60 zł netto + 23% VAT za godzinę pracy. Każda dopłata szacowana jest z góry przez Wykonawcę i Zamawiający jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.

§9 – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I AKCEPTACJA PROJEKTU

 1. Kolory wyświetlane na monitorze różnią się od barw rzeczywistych, wynika to z różnic sprzętowych oraz specyfiki kolorów wyświetlanych na monitorze – Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwe odstępstwa.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Zamawiającego lub za złą jakość przesłanych Materiałów (np. niską rozdzielczość).
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość przesłanych materiałów (np. Zbyt niską rozdzielczość).
 4. Wykonawca ze względów licencyjnych nie udostępnia Zamawiającemu plików w formie otwartej – edytowalnej. Udostępnione projekty są wyłącznie w formie zamkniętej z fontami zamienionymi na krzywe.
 5. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. CREATIVE MESS zastrzega sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.
 6. Akceptacja projektu przez Zamawiającego odbywa się pisemnie, drogą mailową.

§10 – FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za wykonaną usługę następuje na podstawie wystawionej faktury VAT, wyłącznie przelewem bankowym na konto firmowe.
 2. Termin płatności wynosi standardowo 7 dni od dnia wystawienia faktury. Zamawiający w szczególnych przypadkach może wystąpić o wydłużenie terminu.

§11 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(dotyczy Konsumentów i Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta)

 1. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest wsparcie Zamawiającego, a ten unika współpracy, CREATIVE MESS może wyznaczyć Zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po jego upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, a Zamawiający wypłaci firmie CREATIVE MESS, tytułem kary umownej, kwotę stanowiącą 80% wartości zamówienia (pomniejszoną o wartość zadatku).
 2. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z zamówienia w trakcie wykonywania usługi Zamawiający wypłaci Wykonawcy, tytułem poniesionych kosztów, kwotę stanowiącą 80% wartości zamówienia (pomniejszoną o wartość zadatku).
  Odstąpienie od umowy (dotyczy Konsumentów)
 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ust. 5. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Zamawiający powinien poinformować Wykonawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 4. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do ostąpienia stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

§12 – PRAWA AUTORSKIE

 1. Koszt wykonania projektu nie jest równoznaczny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub udzieleniem licencji. Koszt wykonania projektu stanowi natomiast koszt wykorzystania specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, sprzętu i oprogramowania.
 2. Zleceniodawca może wykorzystywać projekt wyłącznie w zakresie wskazanym w umowie licencji lub umowie o przeniesienie praw autorskich.
 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych dla danego projektu wymaga pisemnej zgody Wykonawcy w postaci zawarcia odrębnej umowy i przesłania jej pocztą lub podpisania osobiście. Udzielenie licencji nastąpi w drodze zawarcia odrębnej umowy w formie pisemnej lub dokumentowej.
 4. Wykonawca oświadcza, że do momentu przeniesienia praw autorskich do projektów graficznych wykonanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub udzielenia licencji projekty graficzne są własnością Wykonawcy i są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom trzecim jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Przeniesienie praw autorskich do projektów graficznych lub udzielenie licencji odbywa się zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wymaga odrębnych ustaleń.
 5. Zamawiający oświadcza, że jest autorem lub posiada licencję lub autorskie prawa majątkowe do Materiałów przekazywanych Wykonawcy na potrzeby wykonania projektu. Nie jest dozwolone przesyłane materiałów nieznanego pochodzenia (np. Pobranie obrazków z wyszukiwarki Internetowej), bez posiadania stosownych uprawnień. Może być to równoznacze ze złamaniem prawa autorskiego i grozi odpowiedzialnością karną. Jeśli Zamawiający nie posiada takich praw, na życzenie Zamawiającego Wykonawca może wyszukać i udostępnić odpowiednie zdjęcia do projektu za dopłatą.
 6. W ramach korzystania z usług Zamawiający nie może dostarczać informacji, Materiałów o charakterze bezprawnym oraz działać w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 7. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania zlecenia jeśli zachodzi prawdopodobieństwo naruszenia praw.

§13 – REKLAMACJE

 1. Zamawiający może składać reklamację z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Reklamacje można złożyć pisemnie na kontakt@creativemess.pl. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Wykonawca wezwie Zamawiającego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
 4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
 5. Terminy zgłoszenia reklamacji: reklamacje można złożyć do 3 dni roboczych od dnia wysłania przez Wykonawcę zapytania w przedmiocie akceptacji projektu. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 30 dni licząc od momentu zgłoszenia (Wyłączenie odpowiedzialności i termin rozpatrzenia reklamacji nie dotyczy konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zawierających umowę z Wykonawcą niezwiązaną z zawodową działalnością).
 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5. Zamawiający zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść pod kątem błędów redaktorskich i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie. Po akceptacji Zamawiającego, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, które nie zostały wskazane na etapie projektowania. (Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów).
 7. W przypadku konsumentów  reklamacje mogą być składane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
 8. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów w zakresie prawa do reklamacji stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

§14 – GWARANCJA

 1. Wykonawca oferuje 30 dni opieki powdrożeniowej dla każdej strony Internetowej, którą wykonał. Po ustaniu tego terminu lub w przypadku samodzielnych przeróbek przez Zamawiającego, albo osoby postronne, dalsza opieka nie będzie prowadzona. Zamawiający może wtedy skorzystać z oferty Aktualizacji www lub Abonamentu na aktualizacje zgodnie ze stawką godzinową.
 2. Wykonawca oferuje roczny dostęp do aktualizacji motywu DIVI, jeśli Zamawiający zamówił usługę aktualizacji www u Wykonawcy. W przeciwny wypadku aktualizacja ustaje po 30 dniach i Zamawiający musi wykupić własną licencję na motyw DIVI u producenta.
 3. Gwarancją nie są objęte:
  1. wady wynikłe z używania do innych celów niż przewidziane w przeznaczeniu;
  2. uszkodzenia powstałe podczas montażu, oprawy, wieszania, mocowania, do mocowania banerów i siatek mesh należy w miarę możliwości stosować liny elastyczne tzw bunge – gdyż znacznie lepiej kompensują one naprężenia od wiatru niż sztywne sznurki lub opaski samozaciskowe;
  3. uszkodzenia powstałe podczas stosowania niewłaściwej konserwacji i przechowywania, banery i szyldy reklamowe narażone na przetarcia mechaniczne, częste dotykanie, mycie lub wycieranie powinny zostać dodatkowo zabezpieczone poprzez np laminowanie, lakierem UV;
  4. uszkodzenia mechaniczne i zdarzenia losowe wynikające z warunków atmosferycznych ( siła wiatru jaką wytrzymują banery to standardowo przyjęte 55 km/h);
  5. tolerancje wymiarowe mniejsze niż 2cm na każdy 1m – ze względu na dużą elastyczność materiału – drobne zmarszczenia powstałe w trakcie zgrzewania krawędzi wydruku;
  6. różnice kolorystyczne wydruku względem monitora, jeżeli nie została wykonana i zaakceptowana próbka kolorystyczna.

§15 – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Na potrzeby strony Internetowej www.creativemess.pl a tym samym do tworzenia statystyk, personalizacji reklam i do wykonania Usługi, wykorzystywane są cookies oraz zbierane są dane osobowe niezbędne do wykonania projektu, realizacji usług. Więcej na ten temat możesz przeczytać w osobnym dokumencie – polityka prywatności.
 2. Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

§16 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia w atelier CREATIVE MESS jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zawartych w nim zasad. Regulamin stanowi załącznik do Wyceny, która jest przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji.
 2. Atelier CREATIVE MESS zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie w przyszłości. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.creativemess.pl Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Zamawiającego Umowy.
 3. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji dot. Konsumentów. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zamawiającym a Wykonawcą;
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawoskorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszych regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Wykonawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (DLA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA)

 1. Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Nasze dane do kontaktu: – Sylwia Spólna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: “CREATIVE MESS Sylwia Spolna” Ul. Koniczyny 34/1, 05-850 Kręczki lub kontakt@creativemess.pl
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:  Sylwia Spólna prowadząca działalnośc gospodarczą pod nazwą: “CREATIVE MESS Sylwia Spolna” Ul. Koniczyny 34/1, 05-850 Kręczki lub kontakt@creativemess.pl

Odstępuję od umowy z dnia*………………….

o świadczenie usługi polegającej na*………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta* ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa Firmy i numer NIP (jeśli dotyczy)*……………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu lub adres mailowy do kontaktu (opcjonalnie)……………………………………………………………………….

Adres Konsumenta/Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta*………………………………………………………………..

Czy Zamówienie było związane z działalnością zawodową Przesiębiorcy (jeśli dotyczy)**      TAK/NIE

Kod PKD działalności zawodowej Przedsiębiorcy (jeśli dotyczy)………………………………………………………………

Przyczyna odstąpienia od umowy (opcjonalnie)…………………………………………………………………………………….

Podpis*………………………….
(o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnić wymagane informacje

Data publikacji niniejszego regulaminu: 02-01-2021r. Wersja: 0.2